Copyright 2024 - Custom text here

การให้ความรู้เพื่อจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง

Diabetes Education for Self-Management

  

        หนังสือคู่มือให้ความรู้เพื่อการจัดโรคการเบาหวานด้วยตนเองเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบาหวานและทักษะต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน สำหรับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว ได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาและวิถีดำเนินชีวิต บุคลากรมีทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดการตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามแนวทางการรักษา เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ีปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานของครอบครัวและประเทศได้เป็นจำนวนมากด้วย

  

                                                                            สารบัญ

 

                                    บทนำ

                                    หลักการและแนวทางปฏิบัติการให้ความรู้โรคเบาหวาน

                                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวาน

                                    โภชนบำบัด

                                    การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

                                    ยารักษาเบาหวาน

                                    การประเมินการควบคุมเบาหวานด้วยตนเอง

                                    ภาวะแทรกซ้อนในผู้เป็นเบาหวาน

                                    ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดและการแก้ไข

                                    การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

                                    การดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน

                                    การดูแลตนเองในภาวะพิเศษ

                                    การป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 

                                    ภาคผนวก

 

        ISBN    987-974-422-585-6

        จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย  สถาวันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

 

                                          กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
T1DDAR CN

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


 

เอกสารโครงการ T1DDAR CN 


T1DDAR CN DASH BOARD


ช่องทางติดต่อเครือข่าย T1DDAR CN

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

1680574
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3033
7450
46948
43206
171513
1307285
1680574

Your IP: 172.70.135.224
2024-05-25 09:17