Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานแถลงข่าวสมาคมโรคเบาหวานฯจัดกิจกรรมร่วมกับกทม.ในวันที่ 26 ตค. นี้

 

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2556

วันที่  26  ตุลาคม  2556  เวลา  08.00 - 12.00 น.

  ชุมชนร่มเกล้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์:           เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานและญาติผู้ดูแลมีความเข้าใจในการดูแล

เบาหวานอย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึง

ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันเบาหวาน

กลุ่มเป้าหมาย:        ผู้เป็นเบาหวานและประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน

ผู้ดำเนินกิจกรรม:    สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข45 ร่มเกล้า

รายละเอียดกิจกรรม:  ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น

ขั้นตอนที่  1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน

ขั้นตอนที่  2  ผู้รับลงทะเบียนแจ้งลำดับการเข้าสถานีต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม

·        สถานีชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และเจาะเลือด

·        พบแพทย์/พยาบาล เพื่อรับคำอธิบายผลการตรวจ พร้อมให้คำปรึกษา

·        ตรวจตา ไต เท้า และสอนการตรวจเท้าด้วยตนเอง

·        ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทั้งผู้เป็นเบาหวานและประชาชนทั่วไป

·        สถานีออกกำลังกาย

·        สถานีเล่านิทานเด็ก

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา