You are here

หนังสือความรู้เบาหวาน

วารสารเบาหวาน 2560 ปีที่49-2 เนื้อหาของวารสารฉบับนี้เริ่มต้นด้วยบทความ “สถานการณ์เด็กอ้วนในประเทศไทย” ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนว่าสิ่งแวดล้อมและ/หรือวิถีชีวิตของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชนบท
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2560
ดาวโหลดวารสารเบาหวาน ผ่านอีบุ๊ค ตามลิงค์ ภาพหน้าปกเป็นรูปที่สมาคมฯ ใช้สําหรับรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2559 ท่ีผ่านมาพร้อมคําขวัญวันเบาหวานโลก“เบาหวาน.....รู้จักเพื่อป้องกันรู้ทันเพื่อควบคุม”
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2560
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหนังสือคู่มือการฉีดยาอินซูลิน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พร้อมแถมแผ่น cd ประกอบการสอน เช่น อินโฟกราฟฟิกแปดเรื่อง วิดีโอ และ แอนนิเมชั่น 5 เรื่อง เช่น
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2560
วารสารเบาหวาน ปีที่49 ฉบับที่1 ปี 2560 หน้าปก เป็นรูปรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2559 "เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม" เล่มบะ 80 บาท สนใจสั่งซื้อที่ อีเมล info@dmthai.org
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
10 มีนาคม 2560
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ออกหนังสือใหม่ " รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน" เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงต่อเบาหวาน ตลอดจนผู้รักสุขภาพ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
10 มีนาคม 2560

Pages