You are here

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์

การควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ อย่างไรก็ดี คงต้องคำนึงถึงสารอาหารทั้งแม่และลูกด้วย การรับประทานอาหารตามพลังงานในแต่ละวัน ขึ้นกับน้ำหนักของแม่ - 30 kcal/kg for women
Saudi Med J. 2015; 36(4): 399–406.
10 ธันวาคม 2559
หญิงที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคต 8.4% (ใน8ปี) เมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เป็นเบาหวาน 3.3% จากการศึกษา retrospective, observational, cohort study
หญิงที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว หากต้องการมีบุตร ควรปฏิบัติดังนี้ ก่อนตั้งครรภ์ 1. ควรคุมน้ำตาลให้ปกติ โดยรักษาระดับให้น้ำตาลสะสม (HbA1c) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.5 เพื่อลดโอกาสการเกิดเด็กพิการในครรภ์ เช่น
เกณฑ์การเพิ่มน้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลจาก Institute of Medicine: IOM ประเทศสหรัฐอเมริกา 2009 หญิงที่น้ำหนักปกติ ช่วงไตรมาสแรก ควรมีน้ำหนักเพิ่มไม่ถึง 1 กิโลกรัม ส่วนไตรมาส 2-3 ควรมีน้ำหนักเพิ่ม
เครือข่ายคนไทยไร้พุง
12 กุมภาพันธ์ 2559
หญิงตั้งครรภ์ ควรมีน้ำหนักขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และ BMI เดิม ก่อนตั้งครรภ์ หาก BMI < 18.5 น้ำหนักควรขึ้น 12.5-18 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์ BMI 18.5-24.9
Management of GDM จากIDF training manual for community health worker
19 ธันวาคม 2558

Pages